Home » WYDARZENIA » Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej 2013 »

Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogorskiej-rezolucja

Kongres Turystyki Kulturowej

DZIEDZICTWO KULTUROWE MOTOREM ROZWOJU REGIONU

REZOLUCJA

W dniach 18-19 października 2013 r. obradował w Wojanowie, Łomnicy i Jeleniej Górze Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej - Dziedzictwo Kulturowe motorem Rozwoju Regionu. Dyskusja podczas Kongresu wskazała jednoznacznie na walory kulturowe i przyrodnicze Kotliny Jeleniogórskiej co czyni ten obszar wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie. Powodowani chęcią ich pełnego wykorzystania dla rozwoju ekonomicznego, my uczestnicy Kongresu, kierujemy do władz państwowych, samorządowych i kościelnych do środowisk uczestniczących w kształtowaniu przestrzeni, i w ochronie dziedzictwa, do organizacji turystycznych, i pozarządowych, osób prywatnych oraz do wszystkich mieszkańców Regionu, dla których ważna jest jego przyszłość

REZOLUCJĘ:

Turystyka kulturowa zajmuje znaczącą pozycję w aktywizacji gospodarki i umocnieniu tożsamości wielu regionów w Europie. Rozwijają się jej formy i staje się ona w wielu miejscach jedną z ważniejszych dziedzin ekonomicznego rozwoju. Takim obszarem, o wysokim, rozpoznawalnym w Europie potencjale staje się Kotlina Jeleniogórska.

Wspaniałe krajobrazy, niezwykłe dziedzictwo kulturowe, bogata historia, wielowiekowe, tradycje twórcze i wytwórcze, tradycje turystyczne, organizowane, i cieszące się coraz większym zainteresowaniem wydarzenia kulturalne predestynują ten obszar do podniesienia jego rangi i znaczenia na polskim i międzynarodowym rynku turystycznym. Sprzyjać temu powinno podjęcie starań o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starania te należy podjąć niezwłocznie. Uzyskanie w 2012 r. przez obiekty Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej statusu Pomnika Historii RP było pierwszym, niezbędnym krokiem dla tego procesu.

Szczególne walory Kotliny Jeleniogórskiej są już chronione i udostępniane w obrębie transgranicznego Karkonoskiego Parku Narodowego, szeregu obszarów przyrodniczych Natura 2000, dwóch parków krajobrazowych i parku kulturowego.

Szerokiemu udostępnieniu wartości kulturowych sprzyja także, obserwowana w ostatnich latach, wysoka dynamika podejmowanych w obszarze Kotliny Jeleniogórskiej działań rewitalizacyjnych oraz coraz szersze traktowanie jej potencjału jako środka dla wzmocnienia tożsamości i gospodarczego wzrostu. W tej sytuacji istotnym wyzwaniem staje się przyjęcie zasad zintegrowanego zarządzania tymi procesami. Uczestnicy Kongresu apelują o wypracowanie spójnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, która uwzględniałby pełne i harmonijnie wykorzystanie walorów Kotliny Jeleniogórskiej widzianej przez pryzmat unikalnego krajobrazu kulturowego. Ważnym elementem dla tego procesu jest inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP z dnia 21 maja 2013 r, zmierzająca do wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu.

Uważamy, iż w realizacji tych zadań istotną rolę powinna odegrać koordynowana współpraca samorządów lokalnych i osób prywatnych, władz państwowych i kościelnych, służb planistycznych i konserwatorskich, środowisk turystycznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Mając na uwadze zapisy Konwencji Paryskiej UNESCO z 1972 r., uczestnicy Kongresu podkreślają, iż zaniechanie tych działań może prowadzić do utraty szansy na stworzenie w Regionie produktu turystycznego klasy europejskiej, opartego o unikalne wartości historyczne, kulturowe i naturalne.

Rezolucja do pobrania- kliknij tutaj

Program Kongresu do pobrania-  kliknij tutaj

Organizatorzy, Sponsorzy