Home »

Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

Unia Europejska


Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej realizuje projekt pn. „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest ochrona obiektu zabytkowego jakim jest zespół pałacowo-parkowy w Bukowcu położony na obszarze uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. W obiekcie tym zostanie utworzone Centrum Kulturalno - Edukacyjne, zaspokajające potrzeby kulturalno-edukacyjne mieszkańców oraz umożliwiające kształtowanie i rozwój umiejętności osób uzdolnionych artystycznie.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców zachodniej części Polski oraz pośrednio do mieszkańców przygranicznych miejscowości zarówno po stronie Czeskiej jak i Niemieckiej.

Cele szczegółowe:

• przywrócenie świetności zabytkowych obiektów zespołu pałacowo-parkowego w Bukowcu poprzez ich adaptację na cele kulturalne i turystyczne, rekreacyjne i inne cele społeczne;
•  zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i oferty kulturalnej w regionie województwie dolnośląskiego;
• wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Głównego Szlaku Sudeckiego, im. Mieczysława Orłowicza oraz Szlaku Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej;
• wzrost świadomości społecznej w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego regionu poprzez promocję zespołu pałacowo-parkowego i możliwościach korzystania z jego potencjału;
• wspieranie rozwoju w zakresie zwiększenia ponadregionalnej dostępności i atrakcyjności zespołu pałacowo – parkowego w Bukowcu dla mieszkańców i turystów;
• rozwój turystyki w regionie Polski zachodniej;
• promocja dziedzictwa kulturowego Polski zachodniej;
• edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką zachodniej Polski;
• promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów ponadregionalnych poprzez budowanie sieci informacyjnej.

Lokalizacja projektu:

Projekt realizowany jest w miejscowości Bukowiec, na obszarze województwa dolnośląskiego, w powiecie jeleniogórskim, gmina Mysłakowice.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:
1.Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 5 szt.
2.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5 szt.

Wskaźniki rezultatu:

1.Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 35 000 odwiedzin/rok;
2.Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 49 690  osób/rok
3.Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 5 EPC;
4.Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy – 2 EPC.
5.Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0%

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 13 157 577,38 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 10 657 140,42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 9 058 569,36PLN

Wypełniając obowiązek wynikający z par. 4 Zasady realizacji Projektu ust. 17 umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego”, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej upubliczniła na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Poniżej został zamieszczony link do narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

        lub
wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

ponadto informujemy, że wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w projekcie można zgłaszać niezależnie na specjalnie utworzony w tym celu adres e-mail: katarzyna.smorek@dolinapalacow.pl